Regulamin świadczenia usług dostępu do internetu

Regulamin

Świadczenia usługi Szerokopasmowy Dostęp do Internetu

Dział I
Definicje

§1

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – podmiot na rzecz którego jest świadczona Usługa lub na rzecz którego Umowa została zawarta.
2. Komórka organizacyjna – komórka organizacyjna Telnet Sp. z o.o. zaangażowana bezpośrednio w obsługą Klientów oraz zawiera z nimi umowy.
3. Lokal – określone w Umowie miejsce wskazane przez Klienta w którym jest świadczona Usługa.
4. Okres rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, będący podstawą rozliczenia należności Klienta wobec Telnet Sp. z o.o. rozpoczynający się pierwszego dnia miesiąca i kończący ostatniego dnia danego miesiąca
5. Pakiet Sprzętowy – stanowiący własność Telnet Sp. z o.o. komplet urządzeń dodanych do bezpłatnego używania Klientowi w celu świadczenia Usługi – Wyspecyfikowany w protokole zdawczo-odbiorczym.
6. Regulamin – „Regulamin Świadczenia Usługi Szerokopasmowy dostęp do Internetu.
7. Sieć – wszystkie urządzenia i łącza tworzące infrastrukturę techniczną Telnet Sp. z o.o. umożliwiającą przesyłanie informacji na odległość.
8. Umowa – „Umowa o Świadczenie Usługi Szerokopasmowy Dostęp do Internetu” zawarta pomiędzy Telnet Sp. z o.o. a Klientem.
9. Usługa – Szerokopasmowy Dostęp do Internetu, tj. usługa stałego dostęp do sieci Internet.
10. Telnet Sp. z o.o. – Telnet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Syrokomli 26/1, 30-102 Kraków

Dział II
Zakres i warunki świadczenia usługi

§2

Telnet Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie , a Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§3

Telnet Sp. z o.o. zapewnia poprawne świadczenie Usługi pod warunkiem korzystania Klienta ze sprzętu wypożyczonego lub rekomendowanego przez Telnet Sp. z o.o.

§4

Klient może złożyć zamówienie na instalację Pakietu sprzętowego przez Telnet Sp. z o.o. lub jej upoważnionych przedstawicieli.

§5

1. Na życzenie Klienta Telnet Sp. z o.o. rozwiązuje Umowę o świadczenie Usługi.
2. Klient musi wystąpić do Telnet Sp. z o.o. z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie świadczonej Usługi z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem.
3. Za rezygnację z Usługi z której korzystanie zostało zawarte na czas określony, Klient zobowiązany jest do wyrównania opłat abonamentowych w wysokości stawek na czas nieokreślony.

§6

W ramach korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest:
1. Korzystać z udostępnionego prze Telnet Sp. z o.o. Pakietu Sprzętowego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji.
2. Umożliwić sztabom technicznym Telnet Sp. z o.o. lub jej upoważnionym przedstawicielom dostęp do Lokalu w celu sprawdzenia stanu technicznego Pakietu Sprzętowego w ustalonym terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu poinformowania o takiej potrzebie.
3. Niezwłocznie powiadomić Telnet Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach udostępnionego przez Telnet Sp. z o.o. Pakietu Sprzętowego oraz o przerwach w świadczeniu Usługi.
4. Nie dokonywać samodzielnie jakichkolwiek ingerencji w udostępniony przez Telnet Sp. z oo. Pakiet Sprzętowy, który będzie naprawiany, konserwowany lub modyfikowany wyłącznie przez Telnet Sp. z o.o. lub jej upoważnionego przedstawiciela.
5. Nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób bez ich zgody.
6. Nie umożliwiać korzystania z Usługi innym podmiotom poza Lokalem.
7. Nie powodować w jakikolwiek sposób zakłóceń w działaniu sieci Internet. Nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową Telnet Sp. z o.o. lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemu Telnet Sp. z o.o. służącego udostępnianiu i monitorowaniu Usługi oraz Sieci.

§7

Na podstawie niniejszego Regulaminu Telnet Sp. z o.o. ma prawo:
1. Dostępu do Lokalu w celu sprawdzenia stanu technicznego Pakietu sprzętowego w ustalonym czasie.
2. Obciążyć Klienta kosztami naprawy Pakietu Sprzętowego w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało na skutek dokonania jakichkolwiek zmian konfiguracji lub zmian technicznych w udostępnionym przez Telnet Sp. z o.o. Pakiecie Sprzętowym lub uszkodzeń mechanicznych, które powstały w trakcie nieprawidłowej eksploatacji lub spowodowanych działaniem urządzeń będących własnością Klienta.
3. Dokonywać przerwy w dostarczaniu Usługi (time-out) wymagającej ponownej autoryzacji Klienta w sieci Internet nie częściej niż raz na 24 godziny.                                                         4.sprawdzić Klienta w Krajowym Rejestrze Dłużników

5. Obciążyć Klienta wszelkimi kosztami związanymi z odzyskaniem należności.

Dział III
Umowa o świadczenie Usługi

§8

Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w formie pisemnej. Umowa może być zawarta w komórce organizacyjnej Telnet Sp. z o.o. lub poza nią . Telnet Sp. z o.o. może również wprowadzić możliwość zawierania Umowy na odległość oraz uzależnić jej wykonanie od pisemnego potwierdzenia.

§9

W imieniu Telnet Sp. z o.o. Umowę zawiera osoba upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Klient może zawrzeć Umowę oraz składać inne oświadczenia woli z nią związane osobiście bądź przez należycie mianowanego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta w zakresie zawarcia lub wykonywania Umowy winno być udzielone w formie pisemnej.

§10

Klient nie będący stroną Umowy może być na mocy postanowień zawartych w Umowie uprawniony do korzystania z Usługi. W takim przypadku Klient zawierający Umowę będzie odpowiedzialny za należyte jej wykonywanie, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

§11

Umowa może zostać zawarta na czas określony lub nie określony. Umowa zawarta na czas określony uważana będzie za przedłużoną na okres kolejnych 12 miesięcy, o ile Klient nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 30 dni przed upływem terminu na który Umowa była zawierana.

§12

Telnet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadkach:
1. Nie istnieją warunki techniczne do świadczenia Usługi.
2. Klient zalega lub zalegał w płatnościach z opłatami na rzecz Telnet Sp. z o.o.

§13

Telnet Sp. z o.o. może uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia do wglądu dokumentów określonych w Dziale VII niniejszego Regulaminu.

§14

Umowa może być zmieniona za porozumieniem stron w formie pisemnego aneksu. Telnet Sp. z o.o. może wyrazić zgodę na dokonanie zmiany Umowy w innej formie.

§15

1. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym jeżeli z przyczyn leżących po stronie Telnet Sp. Z o.o. Klient nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni.
2. Umowa może zostać rozwiązane bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu a w szczególności:
a. opóźnienia w regulowaniu opłat na rzecz Telnet Sp. z o.o. przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia płatności określonego na fakturze VAT.
b. Postanowień § 6 punktów 4 – 7 Regulaminu.

§16

1. W ciągu 7 dni roboczych od dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest zdemontować udostępniony przez Telnet Sp. z o.o. Pakiet Sprzętowy i dostarczyć go do Komórki organizacyjnej Telnet Sp. z o.o. określonej w Umowie.
2. Instalacja Udostępnionego przez Telnet Sp. z o.o. Pakietu Sprzętowego i świadczenia Usługi w innym miejscu niż Lokal, wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy.
3. W przypadku możliwości zwrotu elementów Pakietu Sprzętowego albo zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia w trakcie prawidłowej eksploatacji, Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę umożliwiającą odtworzenie elementów Pakietu Sprzętowego. Podstawą wyliczenia stanowi wartość Pakietu Sprzętowego wymieniona w Protokole Zdawczo-Odbiorczym.
4. Kwota wymieniona w ust. 3 zostanie określona przez Telnet Sp. z o.o. w stosownym wezwaniu do zapłaty.
5. Rozwiązanie Umowy zawartej na czas określony może nastąpić jedynie za porozumieniem stron, po spełnieniu warunku wniesienia pełnej wysokości opłaty instalacyjnej oraz w przypadkach określanych w pkt.1 i 2 § 15 Regulaminu. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie pkt. 2 §15 Regulaminu Abonent zobowiązuje się na pierwsze żądanie Operatora zapłacić kary umowne oraz uregulować opłaty przewidziane w §21 Regulaminu.
6. Jeśli Abonent rozwiąże Umowę zawartą na czas określony w innym trybie niż określony w punkcie 5 § 16 Regulaminu, bądź jeśli Operator rozwiąże Umowę na podstawie pkt.2 §15 Regulaminu, Abonent zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Operatora wszelkie opłaty zaległe z tytułu realizacji danej Umowy oraz karę umowną w wysokości 500 zł.

Dział IV
Odpowiedzialność

§17

1. Telnet Sp. z o.o. odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłącznie w zakresie określonym w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie.
2. W przypadku przerwy w świadczeniu Usługi trwającej dłużej niż 12 godzin. Klientowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień przerwy.

§18

Telnet Sp. z o.o. nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet oraz bezpieczeństwa przekazu informacji.

§19

Telnet Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności prawnej za:
a. treści przekazywane podczas korzystania z Usługi.
b. zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich, danych i oprogramowania komputerów Klienta.
c. rejestrację domen dokonanych przez Klienta w trakcie korzystania z Usługi.
d. szkody poniesione przez Klienta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi z zastrzeżeniem § 18 ust. 2
e. niewłaściwe działanie systemu informatycznego Klienta spowodowane instalacją oprogramowania udostępnionego Klientowi w ramach Pakietu Sprzętowego przez Telnet Sp. z o.o.

Dział V
Opłaty

§20

1. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłat za korzystanie z Usługi zgodnie z Cennikiem, który jest integralną częścią Umowy i jest do niej dołączany.
2. Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 abonamentu za każdy dzień świadczenia Usługi.
3. Opłata abonamentowa jest płatna do dnia 15 każdego miesiąca.
4. W czasie trwania Umowy opłata abonamentowa nie może wzrosnąć o kwotę większą niż 10% ceny podstawowej.

§21

1. Termin płatności wynosi 14 dnia od dnia wystawienia faktury VAT.
2. W przypadku nieotrzymania faktury VAT za okres rozliczeniowy Abonament powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Komórki organizacyjnej określonej w Umowie.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty w urzędzie pocztowym, banku lub dokonania płatności przelewem, jeżeli płatność nastąpiła do dnia określonego na fakturze VAT lub dzień wpływu środków na rachunek Telnet Sp. z o.o. jeżeli płatność nastąpiła po dniu określonym jako termin płatności faktury Vat.
4. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat Telnet Sp. z o.o. nalicza odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek i podstawa ich naliczania wykazywana będzie w odrębnym dokumencie finansowym (nota odsetkowa)
5. Płatność należy dokonywać na konto firmy Telnet Sp. z o.o. ul. Syrokomli 26/1, 30-102 Kraków Numer rachunku:
PKO BP SA
58 1020 2906 0000 1802 0187 5509

§22

W przypadku w którym mowa w §6 ust. 6 Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 5 krotnej opłaty abonamentowej za każde udostępnione połączenie i za każdy rozpoczęty miesiąc trwania takiego połączenia.

Dział VI
Reklamacje

§23

Klient może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ( w tym nieprawidłowego naliczania opłat należnych za jej świadczenie).

§24

1. Reklamacje powinny być zgłaszane do Komórki organizacyjnej Telnet Sp. z o.o. określonej w Umowie.
2. Reklamacja dotycząca przerw w świadczeniu Usług powinna być wniesiona w dniu w którym klient stwierdził wystąpienie takiej przerwy.
3. Reklamacje dotyczące wysokości naliczonych opłat muszą być wniesione w ciągu 30 dni, licząc od terminu płatności określonego w fakturze VAT zawierającej kwestionowane kwoty.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a. numer urządzenia końcowego
b. dane Klienta: imię i nazwisko lub jego nazwę, adres.
c. opis przedmiotu reklamacji.
5. Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do Komórki organizacyjnej Telnet Sp. z o.o.
6. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez telefon lub osobiście w Komórce organizacyjnej lub osoba przyjmująca reklamację jest zobowiązana podać swoje imię, nazwisko i sporządzić protokół przyjęcia reklamacji.

§25

1. Telnet Sp. z o.o. rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej wniesienia.
2.Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
a. nazwę Komórki organizacyjnej Telnet Sp. z o.o.
b. rozstrzygnięcie z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
c. datę i podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Telnet Sp. z o.o.
d. drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpana po udzieleniu odpowiedzi Klientowi.
e. po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego określonego w Regulaminie klient ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

§26

1. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat Telnet Sp. z o.o. wystawia fakturę korygującą i zwraca Klientowi przysługujące mu kwoty pieniężne. Kwoty także zgodnie z życzeniem Klienta, zwracane są w formie gotówkowej albo zaliczane na poczet przyszłych należności za Usługę.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT za czas trwania postępowania reklamacyjnego Telnet Sp. z o.o. nie pobiera odsetek.

§27

1. Firma Telnet Sp. z o.o. nie odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w skutek zjawisk atmosferycznych, burzy itp.
2. Po stronie klient a leży całkowite zabezpieczenie sprzętu przed skutkami przepięć, oraz zjawiskami atmosferycznymi.
3. Na czas w/w zjawisk należy sprzęt odłączyć od sieci LAN oraz zasilającej.
4. Wszelkie komponenty znajdujące się w jednostce centralnej ( np. karta sieciowa) są jego własnością i w razie uszkodzenia klient zobowiązany jest zakupić nowy komputer na własny koszt.

Dział VII
Dokumenty niezbędne do podpisania umowy

§28

1. Jeżeli Klient zawierający Umowę lub osoba, na rzecz której Usługa będzie świadczona, jest abonentem świadczonych w Lokalu Usług wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest on przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub status prawny.
2. Jeżeli Klient zawiera Umowę na rzecz innej osoby, nie będącej abonentem usług wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest przedstawić, oprócz dokumentów potwierdzających jego tożsamość lub status prawny, również dokument potwierdzający przysługujący takiej osobie tytuł prawny do Lokalu ( np. wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu, itp.) oraz pisemną zgodę tej osoby na zainstalowanie Pakietu Sprzętowego i świadczenie Usług w tym Lokalu.
3. Pisemna zgoda osoby uprawnionej wymagana jest również w przypadku, w którym klientowi zawierającemu Umowę na świadczenie Usługi ( nie będącemu abonentem świadczonych w Lokalu usług wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu) nie przysługuje jakikolwiek tytuł do Lokalu.
4. Telnet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów i informacji.

Dział VIII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§29

  1. Administratorem Danych ujętych w niniejszej umowie jest Telnet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Syrokomli 26/1. Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa Śródmieście XI Wydział Gospodarczy KRS 0000186635 NIP 676-225-58-42, REGON 021857885.
  2. Dane osobowe abonentów są przetwarzane w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług telekomunikacyjnych, wystawienia faktury lub rachunku, informowania o własnych produktach lub usługach, zmianach w zakresie i sposobie ich świadczenia, dochodzenia swoich praw, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, jak również na potrzeby wywiązania się przez Telnet Sp. z o.o. z obowiązków w zakresie porządku publicznego i obronności kraju zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  3. Dane osobowe abonentów mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów, w tym podmiotom wykonującym usługi pocztowe, biurom informacji
  4. Abonent, którego dane osobowe przetwarzane są przez Telnet Sp. z o.o., ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania, a także uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikające z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.).
  5. Dane osobowe w postaci: imion i nazwisk, imion rodziców, miejsca i daty urodzenia, adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL, nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, danych zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przetwarzane są na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014. poz. 243).
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia i wykonania niniejszej umowy, z wyłączeniem danych w postaci: numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, których podanie nie jest niezbędne, ale ułatwia wykonanie niniejszej umowy; ich nie podanie może też wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności usług.
  7. Operator będzie porozumiewał się z Abonentem z wykorzystaniem danych podanych przez Abonenta w Umowie (adres, telefon, telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej) i za pomocą środków umożliwiających kontaktowanie się z wykorzystaniem tych danych (poczta, poczta elektroniczna, telefon, SMS). Abonent może kontaktować się z Operatorem z wykorzystaniem danych kontaktowych Operatora podanych w umowie (nr telefonu, adres poczty elektronicznej).

Dział VIII
Postanowienia przejściowe i końcowe

§30

Firma Telnet wykonuje swoje usługi zgodnie z Zgodnie z ustawą  z 16 lipca 2004r.  Prawo telekomunikacyjne.

§31

W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§32

Klient wyraża zgodę na przeniesienie przez Telnet Sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z Umowy na spółkę powiązaną kapitałowo lub organizacyjnie z Telnet Sp. z o.o. Klient nie może bez zgody Telnet Sp. z o.o. przenieś praw i obowiązków wynikających z Umowy. Telnet Sp. z o.o. nie odmówi jednak udzielenia takiej zgody bezpodstawnie, w szczególności jeżeli beneficjantem takiego przeniesienia będzie podmiot korzystający z Lokalu.

§33

Klient jest zobowiązany do poinformowania Telnet Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Umowie, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian lub wszczęcia postępowań. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja wysyłana prze Telnet Sp. z o.o. będzie uważana za skutecznie doręczoną.

§34

O zmianach Regulaminu lub Cennika, Telnet Sp. z o.o. informuje klienta z 30 dniowym wyprzedzeniem. W ciągu 30 dni od takiego zawiadomienia Klient może wypowiedzieć Umowę. W przypadku, gdy Klient nie wypowie Umowy w okresie 30 dni od takiego zawiadomienia, nowy Regulamin lub Cennik wiąże Klienta od dnia następnego po upływie 30 dni od zawiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu lub Cennika.

§35

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2012